Agencija za energetiku Republike Srbije


Main info
FULL NAME
Agencija za energetiku Republike Srbije - AERS
ADDRESS
Тerazije 5, V sprat , 11000 Beograd
Responsible person
Ljubo Maćić

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Events
Activity description
Agencija za energetiku je osnovana Zakonom o energetici kao regulatorno telo sa nadležnostima u sektorima električne energije, prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata i toplotne energije koja se proizvodi u elektranama- toplanama. Njen zadatak je da, kroz obavljanje poslova koji su joj dodeljeni Zakonom, doprinese stvaranju stabilnog regulatornog okvira za razvoj efikasnog i održivog energetskog sektora koji će biti siguran oslonac ekonomskom razvoju zemlje.

Agencija je samostalan pravni subjekt i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa, energetskih subjekata i korisnika njihovih proizvoda i usluga, kao i od svih drugih pravnih i fizičkih lica.

gencijom upravlja Savet Agencije, koga bira Narodna skupština, na predlog Vlade, iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti energetike i drugih oblasti od značaja za izvršavanje poslova Agencije. Savet Agencije čine predsednik i četiri člana, koji se biraju na period od 5 godina. Prvi mandat dva člana Saveta Agencije je tri godine i druga dva člana četiri godine. Savet Agencije za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.