Uprava za javne nabavke Beograd


Main info
FULL NAME
Vlada Republike Srbije Uprava za javne nabavke Beograd
ADDRESS
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Responsible person
Sandra Damčević, direktor
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Events
Persons
Activity description
Uprava za javne nabavke formirana je na osnovu Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS 39/2002) kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa zadatkom da radi na uspostavljanju sistema javnih nabavki koji će biti ekonomičan, efikasan i transparentan i koji će omogućiti jačanje konkurencije, ravnopravan tretman svih ponuđača i suzbijanje korupcije.

POSLOVI UPRAVE SU:

Učestvovanje u pripremi propisa iz oblasti javnih nabavki
Pripremanje modela konkursne dokumentacije i ugovora
Organizovanje obuke u oblasti javnih nabavki
Pružanje konsultantskih usluga naručiocima i ponuđačima
Pripremanje stručne literature
Sistematsko prikupljanje podataka o javnim nabavkama od naručilaca i vodjenje evidencije (baza podataka)
Formiranje evidencije ponuđača i njihovog finansijskog boniteta na osnovu podataka o preuzetim i izvršenim ugovorima o javnim nabavkama
Praćenje javnih nabavki, analiza postojeće prakse i davanje predloga mera za unapredjenje sistema javnih nabavki
Aktivna saradnja sa relevantnim domaćim i medjunarodnim institucijama i organizacijama

News