Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Banja Luka


Main info
FULL NAME
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Banja Luka
ADDRESS
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
Responsible person
Boris Pašalić, ministar
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Events
Persons
Galleries
Activity description
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti, štetočina i korova; proizvodnju i promet sjemena i sadnog materijala; edukaciju poljoprivrednog proizvođača;proizvodnju i unapređenje, uzgoj i selekciju stočarstva; prehrambenu industriju; industriju stočne hrane; industriju pića; veterinarsku djelatnost; zdravstvenu zaštitu i identifikaciju životinja; kontrolu higijenske ispravnosti i kvaliteta sirovina i proizvoda životinjskog porijekla do momenta stavljanja u promet, stočne hrane, vode za napajanje životinja; unapređenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj, zaštitu, uređivanje i unapređivanje šuma, stanje drvnog fonda; eksploataciju šuma; pošumljavanje degradiranih i izdanačkih šuma, goleti i krša; komunikaciju u šumama; lovstvo i lovnu privredu; integralno upravljanje ambijentalnim vodama; pripremanje i donošenje planova i osnova; bilans voda; sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda; određivanje uslova i izdavanje dozvola za zahvatanje i korišćenje voda; sprovođenje i organizovanje kontrole kvaliteta voda; preduzimanje mjera za obezbjeđenje vode za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i industrije; hidromelioracije; funkcionisanje republičkog hidrometeorološkog zavoda i protivgradne zaštite Republike Srpske; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede i veterinarstva, šumarstva, lovstva i vodoprivrede; pružanje informacija putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

News