Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije


Main info
FULL NAME
Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije Beograd / Serbian Energy Efficiency Agency
ADDRESS
Omladinskih brigada 1 (SIV 3), 11070 Novi Beograd
Responsible person
BOJAN KOVAČIĆ

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Events
Activity description
Agencija za energetsku efikasnost obavlja poslove koji se odnose na:

1. pripremu predloga podsticajnih mera za povećanje energetske efikasnosti u postupku pripreme Strategije razvoja energetike;
2. pripremu i predlaganje programa i mera za podsticanje efikasnog i racionalnog korišćenja energije i prati njihovo sprovođenje;
3. pripremu predloga za sprovođenje energetske efikasnosti, iskorišćavanja obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine;
4. pripremu i predlaganje tehničkih i drugih propisa koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti;
5. pripremu kriterijuma za ocenu efikasnosti uređaja u korišćenju energije i način njihovog obeležavanja u skladu sa odgovarajućim međunarodnim propisima i standardima;
6. pružanje finansijske i tehničke podrške u pripremi i realizaciji prioritetnih projekata energetske efikasnosti;
7. konsultantske, savetodavne i edukativne aktivnosti u promovisanju energetske efikasnosti;

News