JKP Čistoća Novi Sad


Medium company
Main info
FULL NAME
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA NOVI SAD
ADDRESS
Sentandrejski Put 3, 21000 Novi Sad
Responsible person
Vladimir Zelenović
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Finance
Activity description
Pretežna delatnost Preduzeća je: - 38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan. Pored napred navedene delatnosti Preduzeće obavlja čišćenje i saniranje javnih površina i realizuje projekte unapređenja sistema upravljanja otpadom na teritoriji Grada Novog Sada u funkciji očuvanja i unapređenja životne sredine, a za koje su sredstva planirana u budžetu Grada Novog Sada na poziciji Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za realizaciju programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, kao isključivo pravo u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke. Pored delatnosti iz st. 1. i 2. Preduzeće, obavlja i sledeće delatnosti: - 38.12 Sakupljanje opasnog otpada, - 38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan, - 38.32 Ponovna upotreba razvrstanog materijala, - 39.00 Sanacija, rekultivacija i druge oblasti upravljanja otpadom, - 43.12 Pripremna gradilišta, - 25.2 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera, - 25.6 Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala, - 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže, - 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi, - 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila, - 45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila, - 45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila, - 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, - 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca, - 49.41 Drumski prevoz tereta, - 52.10 Skladištenje, i - 56.10 Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata. Preduzeće pored delatnosti iz st. 1. do 3., obavlja i sledeće poslove: - Skladištenje i tretman otpada uključujući i nadzor nad tim poslovima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja u skladu sa zakonom, - Transport otpada: utovar, prevoz i istovar otpada, - Održavanje čistoće na javnim površinama (ulice, staze, trgovi, prelazi, nadvožnjaci, stepeništa, koje povezuju površine javnog saobraćaja, mostovi, kejovi, travnjaci, površine između i oko zgrada koje nisu privedene nameni, uređenje površine unutar stambenih blokova, dečija igrališta, stajališta u javnom saobraćaju, skverovi, taksi stanice, železničke i autobuske stanice, pristaništa, izgrađene obale, neizgrađeno građevinsko zemljište, sajmišta i pijaca, sportski i zabavni tereni i plaže), - Ostala trgovina na veliko tipiziranih posuda za sakupljanje otpada, - Spoljna trgovina u obimu prometa na veliko u unutrašnjem prometu, - Usluge u spoljnotrgovinskom prometu, - Ostale nepomenute usluge u oblasti prometa, zastupanje, konsignaciona i komisiona prodaja, i - Reklamiranje proizvoda i usluga preduzetnika i pravnih lica.

News