Poljoprivredni fakultet Beograd


Main info
FULL NAME
Poljoprivredni fakultet Beograd
ADDRESS
Nemanjina 6, 11081 Beograd
Responsible person
Milica Petrović
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Events
Persons
Philanthropy
Galleries
Job openings
Activity description
Poljoprivredni fakultet je obrazovno-naučna ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti obavlja obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u oblasti: ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, stočarstva, zemljišta i melioracija, zaštite bilja i prehrambenih proizvoda, mehanizacije poljoprivrede, prehrambene tehnologije i biohemije i agroekonomije.

Fakultet u okviru obrazovne delatnosti obavlja nastavu (predavanja, vežbe, stručnu praksu i druge oblike nastave), prema nastavnom planu i programu za osnovne i postdiplomske studije, proveru znanja (ispiti, kolokvijumi i dr.), dopunsko usavršavanje u struci i polaganje stručnih ispita za lica sa stečenim visokim obrazovanjem u struci za koju je Fakultetmatičan, a koja rade u obrazovanju.

ODPF Radmilovac je organizaciona jedinica Poljoprivrednog fakulteta.

Na ODPF Radmilovac izvodi se deo nastave, stručna i proizvodna praksa i drugi oblici rada u ostvarivanju programa i plana nastave iz predmeta studija prvog stepena za potrebe Fakulteta i drugih korisnika. U cilju obezbeđenja zadovoljavajućeg nivoa nastave na ODPF Radmilovac se podižu kolekcije odgovarajućih vrsta biljaka i životinja sa važnijim sortama i rasama i genetičkim resursima kao bankam gena, za izvođenje naučno – istraživačkog rada i za ugledno i ogledno gazdovanje.

Na ODPF Radmilovac organizuje se naučno - istraživački i stručni rad za postizanje kvaliteta studija, za njihovo razvijanje i unapređenje kao i za razvoj i unapređenje struke u celini.