Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i dijasporu Paraćin


Main info
FULL NAME
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i dijasporu Paraćin
ADDRESS
Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Activity description
Kancelarija za LER i dijasporu zadužena za saradnju, podršku i razvoj poslovne zajednice:

Podrška investitorima
- Prezentacija raspoloživih mogućnosti za investiranje u opštini Paraćin
- Priprema ponuda lokacija, kontakti
- Saradnja sa SEPA-om
- Ugovaranje sastanaka sa investitirima i obilazak lokacija
- Pružanje informacija, servis investitorima

Razvoj radne snage - koordinacija radom Trening centra
- Organizovano više obuka za započinjanje biznisa 2007, 2008. god.
- Trening centar u Parćinu otvoren 28. septembra 2009.god. saradnja Kancelarije za LER sa Reg. agecijom za ek. razvoj Šumadije i Pomoravlja i kompanijom Holcim (Srbija) d.o.o
- Medijska promocija, koordinacija rada Trening centra, upisivanje polaznika (ciljna grupa nezaposlena lica) -saradnja sa NSZ
- Za 6 meseci realizovano 6 obuka za rad na računaru i 4 obuke za preduzetnike u TC (obuku su prošla 103 nezaposlena lica)

Podrška postojećoj poslovnoj zajednici
- Saradnja sa udruženjima privrednika (zajednički nastup na sajmovima, Privredni savet)
- Ispitivanje mišljenja i potreba lokalne poslovne zajednice (anketa i prezentacija zaključaka menadžmentu LS)
- Sastanci sa lokalnom poslovnom zajednicom (predstavljanje planova LS, javne rasprave, sastanci sa delegacijama)
- Informisanje privrednika (distribucija konkursa, organizacija okruglih stolova -‘’Nacionalni programi podrške privredi’’)

Ostale funkcije Kancelarije za LER i dijasporu:

Strateško planiranje
- Učešće u izradi Strategije održivog razvoja opštine Paraćin 2008-2017, usvojena aprila 2008. godine
- Učešće u izradi Strategije socijalne zaštite od 2008-2012, usvojena 2007.god.
- Formiranje Privrednog saveta, usvojeni prioritetni projekti LER
- U toku izrada Lokalnog akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva
- Koordinacija pri razvijanju Plana kapitalnih investicija
- Realizacijia Akcionog plana Nacionalne strategije održivog razvoja na lokalnom nivou

Apliciranje i upravljanje projektima
- '''Obuka radnika za korišćenje GIS-a'' vrednosti 61.153€, EARa finansirala 87%)
- ''Osnivanje BID zone u Paraćinu'' vrednosti 55.088,50 €, EARa finansirala 88,5%
- Apliciranje i realizacija projekata (NIP i druga ministarstava)
- MEGA Program USAID od 2007. godine (GIS, ‘’kalkulator’’)
- Projekat Exchange II ‘’Upravljanje imovinom LS’’, tehnička pomoć Evropska Komisija
- Aplicirano za projekat Exchange III

Marketing i promotivne aktivnosti
- Učesšće na investicionim i drugim sajmovima od 2006.godine
- Izrada promotivnog materijala Opštine Paraćin
- Kreiranje vizuelnog identiteta Opštine Paraćin
- Razvijanje baze podataka investicionih lokacija
- Distribucija promotivnih materijala
- Inoviranje i ažururanje sajta Opštine Paraćin

Kreiranje i ažuriranje baza podataka
- Baza greenfield i brownfield lokacija, poslovnog prostora
- Baza privrenih subjekata, finansijskih institucija, privatizacija
- Baza podataka obrazovnih institucija
- Baza NVO
- Republičke institucije i organizacije sa kontakt osobama (SIEPA, PK, ministarstva, NALED, NSZ, REDASP, RARMSPP,SKGO)
- Ažuriranje realizovanih investicija
- Ažuriranje baza podataka o zaposlenim/nezaposlenim licima
- Profil zajednice

Saradnja sa institucijama i organizacijama od značaja za LER
- Sradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama (REDASP, ministarstva, SKGO, SIEPA, MEGA, NALED, NSZ, RARMSPP, PKS, RPK, javna preduzeća, ambasade, pobratimske opštine iz EU)
- Prtnerstvo u projektima, učešće na koferecijama, u odborima, na edukacijama, priprema izveštaja, anketa, baza podataka, organizacija satanaka)
- Saradnja sa opštinama i gradovima i Kancelarijama za LER

Unapređenje rada KLER-a
- Stalna edukacija zaposlenih -učešće na trening programima, seminarima, konferencijama i skupovima
- Sertifikovana 3 radnika za LER
- Rezultat: POBEDA na takmičenju ‘’Invest in Serbia’’
- Studijske posete - primeri dobre prakse (Slovenija, Češka, Mađarska, USA - Alabama)
- Obezbeđen i opremljen dodatni kancelarijski prostor

Savetodavna uloga KLER
- Kanceloarija za LER osnovana Odlukukom SO Paraćin 21.12.2005.god, odpočela sa radom 01.02.2006.god. - 2 radnika
- Pridodati poslovi dijaspore 2007. god.
- Poslovi Kancelrije za mlade 2008.god
- Danas zaposleno 3 radnika
- Samostalnost u radu Kancelarije i odlična saranja sa svim službama OU, JP, ustanovama i medijima

News