Grad Kragujevac Gradska uprava za prostorno planiranje, izgradnju i zaštitu životne sredine


Main info
FULL NAME
GRAD KRAGUJEVAC GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE IZGRADNJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
ADDRESS
Trg Slobode 3
Kancelarija 507a zgrade Grada, 34000 Kragujevac
Responsible person
Bojana Divac

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Activity description
Gradska uprava za prostorno planiranje, izgradnju i zaštitu životne sredine obrazuje se za stručne, finansijsko-materijalne, upravno-pravne, normativno-pravne i administrativno-tehničke i druge poslove Grada u oblasti:

• prostornog i urbanističkog planiranja;
• izdavanja lokacijskih dozvola;
• informacija o lokaciji;
• potvrda urbanističko-tehničkih dokumenata;
• davanja mišljenja o republičkom i regionalnim prostornom planu;
• odobravanja, uklanjanja objekta, odnosno njegovog dela za koji utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njegova stabilnost i da predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja;
• postavljanje i uklanjanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene;
• uređenja javnih površina putem odgovarajućih planskih dokumanata;
• uvođenja informacione i komunikacione tehnologije u svoj delokrug rada;
• naknadnog izdavanja građevinske i upotrebne dozvole u postupku legalizacije;
• izdavanja građevinske i upotrebne dozvole;
• izdavanja posebne građevinske dozvole za pripremne radove;
• izdavanja privremene građevinske dozvole;
• izmene građevinske dozvole usled promena u toku građenja, odnosno, usled promene investitora;
• izdavanja rešenja o odobrenju izvođenja radova na izgradnji objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola;
• potvrđivanja prijema dokumentacije povodom prijava početka izvođenja radova, a po već izdatim rešenjima o odobrenju za izgradnju, na osnovu ranije važećeg Zakona o planiranju i izgradnji;
• kontinuiranog praćenja stanja životne sredine: kontrole kvaliteta vazduha, površinskih voda i izvorske vode javnih česama, kao i zagađenosti zemljišta, merenja nivoa i zaštite od buke i vibracija, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, radioaktivnosti, alergenopolena i od opasnih materija;
• uspostavljanja katastra zagađivača;
• izrade i realizacije programa, planova i projekata održivog razvoja i zaštite životne sredine kao i akcionih i sanacionih planova u oblasti ekološkog obrazovanja, zaštite i upravljanja javnim i zaštićenim dobrima, njihovim korišćenjem i razvojem, u skladu sa strateškim dokumentima, interesima i specifičnostima Grada;
• izrade i realizacije lokalnog akcionog plana zaštite od buke u životnoj sredini i staranja o njegovom sprovođenju, utvrđivanja mera i uslova zaštite od buke, vršenja akustičkog zoniranja, određivanja mera zabrane i ograničenja u skladu sa zakonom i izrade strateških karata buke iz svoje nadležnosti;
• organizacije i sprovođenja opštih mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u oblasti suzbijanja štetnih organizama (komarci, krpelji, glodari);
• zaštite biljnog i životinjskog sveta, kontrole njihovih populacija, kao i sprovođenja mera i organizacije poslova komunalne zoohigijene;
• donošenja lokalnog plana upravljanja otpadom i upravljanja otpadom i hemikalijama;
• izdavanja dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na teritoriji grada, vođenja i čuvanja evidencije o prikupljenom otpadu i uređivanje postupka naplate usluga u oblasti upravljanja otpadom;
• utvrđivanja uslova i mera zaštite životne sredine u prostornim i urbanističkim planovima i drugim aktima za uređenje prostora i izgradnju objekata i postrojenja;
• ocene i davanja saglasnosti na stratešku procenu uticaja na životnu sredinu;
• sprovođenja postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu;
• utvrđivanja uslova za rad novih i postojećih postrojenja i izdavanja, revizije, produženja i prestanak važnosti integrisanih dozvola;
• zaštite biološke raznovrsnosti, divljih biljnih i životinjskih vrsta i autohtonih ekosistema, zaštite prirode, očuvanja, korišćenja i razvoja prirodnih dobara posebne vrednosti;
• zaštite od opasnih i štetnih materija, izrade plana zaštite od udesa, mera i postupaka odgovora za udes i sanaciju posledica od udesa;
• proglašenja stanja ugroženosti i uvođenja posebnih mera u slučaju prekoračenja graničnih vrednosti emisije i neposredne opasnosti po životnu sredinu i zdravlje stanovništva;
• utvrđivanja statusa i područja ugrožene životne sredine, režima sanacije i remedijacije za područje od lokalnog značaja;
• utvrđivanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, praćenja i primene ekonomskih instrumenata za finansiranje zaštite životne sredine;
• planiranja i koordinacije edukativnih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, informisanja i objavljivanja podataka o stanju i kvalitetu životne sredine, dostavljanja izveštaja i davanja mišljenja po zahtevu nadležnih organa;
• drugih poslova u ovoj oblasti u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima i poslova državne uprave u oblasti zaštite životne sredine koji su zakonom povereni Gradu.

News