Uprava za sprečavanje pranja novca Beograd


Main info
FULL NAME
Uprava za sprečavanje pranja novca Beograd
ADDRESS
Masarikova 2, 11000 Beograd

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Suppliers
Activity description
Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko obaveštajna služba (FOS – FIU – Financial Inteligence Unit) Republike Srbije, nadležna za sprovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava prikuplja, analizira i čuva podatke i informacije dobijene od obveznika. U slučaju kada utvrdi da u vezi nekog lica ili transakcije postoji sumnja da se radi o pranju novca, Uprava obaveštava nadležne državne organe (policija, pravosudni i inspekcijski organi), radi preduzimanja radnji i mera iz njihove nadležnosti.

Pranje novca je proces prikrivanja nezakonitog porekla novca ili imovine stečenih kriminalom. U slučajevima kada je imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela, kriminalac ili organizovana kriminalna grupa, traže način da koriste stečeni novac ili imovinu tako da svojim aktivnostima ne privlače pažnju nadležnih organa. Stoga vrše čitav niz transakcija sa krajnjim ciljem da se navedeni novac ili imovina prikažu kao zakonito stečeni. Novac u ovom procesu često menja svoj oblik i prebacuje se sa jednog na drugo mesto. Pranje novca je proces koji prevazilazi nacionalne granice, te i mehanizmi borbe protiv ovog oblika kriminala moraju imati međunarodni karakter.

News