Ministarstvo pomorstva,prometa i infrastrukture Zagreb


Main info
FULL NAME
Ministarstvo pomorstva,prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Zagreb
ADDRESS
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Responsible person
Božidar Kalmeta, ministar

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Events
Activity description
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sveobuhvatne mere zaštite Jadranskog mora, otoka i priobalja, analizu gospodarenja morskim resursima i prostorom uz morsku obalu, mjere racionalnog korištenja mora kao prirodnog resursa, nadzor nad provedbom postupka koncesija na području gospodarskog pojasa i koncesija za podizanje ribogojilišta, unutarnji i međunarodni pomorski, cestovni, željeznički, zračni, poštanski i telekomunikacijski promet te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopneni robno-transportni centri; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava; telekomunikacije i poštu; izradu tehničkih uvjeta i uvjeta uporabe objekata, tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija; donošenje podzakonskih propisa o koncesijama za obavljanje usluga u javnim telekomunikacijama; emitiranje i distribuciju radijskih i televizijskih programa; među-narodnu koordinaciju uporabe radijskih frekvencija, uporabu radijskih frekvencija; izdavanje dozvola za radijske postaje domaćim i stranim osobama; inspekcijske poslove; sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnoga cestovnog prometa i cesta osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti zračne plovidbe, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, telekomunikacija i pošta, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog i telekomunikacijskog prometa te nadzor radijskih frekvencija; poslove Obalne straže (lučkih kapetanija).


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (NN 5/08) - Stupanjem na snagu ovoga Zakona Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka nastavlja s radom kao Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

News