Institut MOL d.o.o. Stara Pazova


Small company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
USLUGE: - Fizička i hemijska ispitivanja: vode (podzemne, površinske i otpadne vode); vazduha (ambijentalni vazduh i vazduh radne sredine); zemljista, sedimenta, mulja; otpadnih materijala; ruda i rudnih koncentrata (gvožđa); hrane (vino), hemijska ispitivanja reagenasa za flotaciju (ksantati). - Karakterizacija otpada prema Katalogu otpada; - Uzorkovanje voda, zemljišta i otpadnih materijala; - Ekspertske usluge i izrada projekata i elaborata u oblasti zaštite životne sredine; - Forenzička ekologija; - Razvojno-proizvodni centar u okviru nadležnog Ministarstva - Trening centar (za obuke).