Grad Sarajevo


Main info
FULL NAME
Grad Sarajevo - Gradsko vijeće - Služba Gradskog vijeća
ADDRESS
Hamdije Kreševljakovića 3/1
, 71000 Sarajevo
Responsible person
Abdulah Skaka
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Suppliers
Persons
Philanthropy
Activity description
Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.Gradska uprava vrši poslove uprave i samouprave iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva koje su Statutom Grada i propisom Gradskog vijeća stavljene u nadležnost Gradske uprave, kao i u upravnim stvarima koje su federalnim i kantonalnim zakonom prenesene u nadležnost Gradske uprave, a naročito provodi politiku koju utvrdi Gradsko vijeće Grada Sarajeva i izvršava gradske propise