Centralna Banka BiH Sarajevo


Main info
FULL NAME
Centralna Banka Bosne i Hercegovine Sarajevo
ADDRESS
Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo
Responsible person
Senad Softić - Guverner
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Events
Persons
Video
Activity description
ORGANIZACIJA CENTRALNE BANKE

Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrđivanje monetarne politike i kontrolu njenog provođenja, organizaciju i strategiju Centralne banke u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Zakonom. U prvih šest godina, Upravno vijeće činili su guverner, koji je bio i predsjedavajući, i tri člana, od kojih su dva (Bošnjak i Hrvat) iz Federacije BiH i jedan (Srbin) iz Republike Srpske. Nakon toga, Upravno vijeće se, prema Zakonu o CBBiH, sastoji od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo na period od šest godina. Vijeće za guvernera imenuje jednog od svojih članova.
Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera, koje je imenovao guverner uz odobrenje Upravnog vijeća. Zadatak Uprave je operativno rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Osoblje Centralne banke raspoređeno je u tri odjela, za koje su nadležni viceguverneri.
Glavni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine je u Sarajevu. Centralna banka BiH ima tri glavne jedinice i dvije filijale. Glavne jedinice su Glavna jedinica Sarajevo, Glavna banka Republike Srpske Banja Luka i Glavna jedinica Mostar. Filijale su Brčko Distrikt i Filijala Glavne Banke RS Pale.


News