RUGIP Banja Luka


Main info
FULL NAME
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka
ADDRESS
Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka
Responsible person
Bosiljka Predragović (od 31.10.2017.)

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Suppliers
Events
Activity description
Mjesto i uloga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove određeni su Zakonom o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08 i 74/10) čiji član 33. i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o republičkoj upravi : (1) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: premjer i uspostavljanje katastra nepokretnosti, obnovu premjera i katastra nepokretnosti, održavanje katastra premjera i nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja osim poslova koji su zakonom preneseni u nadležnost jedinica lokalne samouprave, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, kartografisanje teritorije Republike, vođenje tehničke arhive originala planova i karata, osnovnih geodetskih radova, stručni nadzor nad poslovima premjera i katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, katastra komunalnih uređaja, komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe, svojinskopravne i druge stvarnopravne odnose na nekretninama u državnoj svojini, imovinsko-pravne odnose na zemljištu i zgradama, eksproprijaciju, uzurpacije, agrarne odnose, prestanak državne svojine, uspostavljanje ranijih svojinsko-pravnih odnosa na zemljištu u državnoj svojini – denacionalizacija, evidencije o nekretninama i pravima na nekretninama, imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Republika ima pravo raspolaganja, nadzorne, normativno-pravne i analitičke poslove i druge poslove u skladu sa zakonom. (2) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je samostalna republička uprava.