Sonstiges
LÄUFT AB: 25.02.2017.

KONZESSION FÜR DIE FINANZIERUNG, ENTWICKLUNG DURCH BAU UND REKONSTRUKTION, WARTUNG UND MANAGEMENT DER INFRASTRUKTUR DER AG AERODROM NIKOLA TESLA BELGRAD

JAVNI POZIV ZA DAVANjE KONCESIJE ZA FINANSIRANjE, RAZVOJ KROZ IZGRADNjU I REKONSTRUKCIJU, ODRŽAVANjE I UPRAVLjANjE INFRASTRUKTUROM AD AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD I OBAVLjANjE DELATNOSTI OPERATERA AERODROMA
QUELLE:
eKapija
VERÖFFENTLICHT: 10.02.2017.

Na osnovu člana 35, a u vezi sa članom 10. stav 1. i članom 20. stav 3. Zakona o javno-privatnompartnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 15/16 i 104/16) (daljeu tekstu: "ZJPPK"), čl. 4. i 18. Zakona o upravljanju aerodromima ("Službeni glasnikRS", broj 104/16) (dalje u tekstu: "Zakon o upravljanju aerodromima") i Uredbe onačinu davanja koncesije u fazama ("Službeni glasnik RS", broj 1/17) (dalje u tekstu:"Uredba"), Republika Srbija, koju zastupa Vlada Republike Srbije, i AD AerodromNikola Tesla Beograd (dalje u tekstu: "ANT"), objavljuju

JAVNI POZIV
ZA DAVANjE KONCESIJE ZA FINANSIRANjE, RAZVOJ KROZ IZGRADNjU I REKONSTRUKCIJU, ODRŽAVANjEI UPRAVLjANjE INFRASTRUKTUROM AD AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD I OBAVLjANjE DELATNOSTIOPERATERA AERODROMA
("JAVNI POZIV")

Vlada Republike Srbije i ANT pozivaju sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizičkalica koja ispunjavaju uslove utvrđene u ovom javnom pozivu da učestvuju u postupku(dalje u tekstu: "Postupak") davanja koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnjui rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom ANT-a i obavljanje delatnostioperatera aerodroma na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu (dalje u tekstu: "Aerodrom")u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 73/10,57/11, 93/12, 45/15 i 66/15) (dalje u tekstu: "Zakon o vazdušnom saobraćaju").

Informacije koje su sadržane u ovom javnom pozivu ili koje budu naknadnodostavljene ponuđačima, bilo usmenim putem ili u pisanom obliku ili u bilo kojojdrugoj formi, od strane ili u ime Vlade Republike Srbije ili ANT-a, ili od stranebilo kojih njihovih predstavnika, zaposlenih ili savetnika, dostavljaju se ponuđačimana način i pod uslovima utvrđenim u ovom javnom pozivu.

Nijedna izjava ili garancija, izričita ili prećutna, nije data niti je preuzetabilo koja odgovornost od strane Vlade Republike Srbije ili ANT-a, ili od stranebilo kojih njihovih predstavnika, zaposlenih ili savetnika za tačnost ili potpunostinformacija sadržanih u ovom javnom pozivu, ili u drugim dokumentima koja su učinjenadostupnim u vezi sa Postupkom. Vlada Republike Srbije, ANT i njihovi predstavnici,zaposleni ili savetnici nisu odgovorni za ovaj javni poziv ili za bilo koju druguusmenu ili pisanu informaciju prenetu ponuđačima.

Svaki ponuđač će sprovesti svoj due diligence postupak i pribaviti nezavisnomišljenje iz odgovarajućih izvora. Vlada Republike Srbije i ANT, kao i njihovi predstavnici,zaposleni i savetnici nisu odgovorni za radnje, propuštanja, odluke i druge posledicekoje nastupe u odnosu na ponuđače, a na osnovu izjava sadržanih u ovom javnom pozivu.Naročito, Vlada Republike Srbije i ANT, kao i njihovi predstavnici, zaposleni isavetnici neće biti odgovorni za bilo koje propuštanje ili grešku u vezi sa Javnompozivom ili Postupkom, uključujući bilo koju grešku sadržanu u njima ili u bilokojoj drugoj informaciji ili podacima koji su pruženi od strane Vlade RepublikeSrbije, ANT-a, kao i njihovih predstavnika, zaposlenih i savetnika.

Javni poziv nije ni sporazum niti ponuda potencijalnim ponuđačima, nitibilo kojoj drugoj osobi. Svrha javnog poziva je da obezbedi zainteresovanim licimainformacije koje će im biti od koristi prilikom pripreme Prijave. Ovaj javni pozivne nastoji da sadrži sve informacije koje mogu biti potrebne ponuđačima. Ovaj javnipoziv možda neće biti odgovarajući za sva lica, i nije moguće da Vlada RepublikeSrbije, ANT, njihovi predstavnici, zaposleni i savetnici uzmu u obzir sve investicioneciljeve, finansijsku situaciju i naročite potrebe svih lica koja čitaju Javni poziv.

Prilikom dostavljanja Prijave u saglasnosti sa ovim javnom pozivom, svakiponuđač potvrđuje da razume, prihvata i slaže se sa ovim odricanjem od odgovornosti.Ništa što je sadržano u bilo kojoj drugoj odredbi ovog javnog poziva, niti bilokoje izjave date usmeno ili u pisanoj formi od strane bilo kog lica ili strane nemogu učiniti nevažećim ili poništiti ovo odricanje od odgovornosti.IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

JAVNI POZIV

PRIJAVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

UGOVOR O ZABRANI OBJAVLJIVANJA PODATAKA

U roku od petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva u Službenom glasniku Republike Srbije, zainteresovana lica su dužna da podnesu ANT-u prijavu za učešće u Postupku ("Prijava"), sa zahtevom za dostavljanje dokumentacije za Fazu 1, koja će sadržati detaljne informacije i instrukcije za Fazu 1 ("Konkursna dokumentacija za Fazu 1").