Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije Beograd


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije Beograd
ADRESSE
Omladinskih brigada broj 1, VII sprat, 11070 Beograd
Verantwortliche Person
Marko Janković
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschaffungsplan
Lieferanten
Ereignisse
Personen
Beschreibung der Tätigkeit
Nadležnosti i ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti regulisani su
1. Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u daljem tekstu Zakon o HoV
2. Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava i
3. Zakonom o investicionim fondovima.

Navedenim zakonima propisano je da Komisija
1. donosi akta radi sprovođenja ovih zakona
2. odobrava
izdavanje hartija od vrednosti sa i bez javne ponude
pravnim licima status profesionalnih investitora
objavljivanje ponuda za preuzimanje akcionarskih društava
3. daje dozvole
za rad-organizatoru tržišta
za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva brokersko-dilerskim društvima i ovlašćenim bankama i za obavljanje delatnosti kastodi banke
za rad-društvu za upravljanje
za organizovanje otvorenog odnosno osnivanje zatvorenog investicionog fonda istovremeno se daje saglasnost na sadržaj prospekta i skraćenog prospekta- društvu za upravljanje
za upravljanje fondom što se čini u postupku upisa investicionog fonda u registar investicionih fondova- društvu za upravljanje
4. daje saglasnost
na izmene akata i na imenovanje članova uprave ovlašćenih učesnika organizatora tržišta Centralnog registra hartija od vrednosti i društva za upravljanje
na statusne promene i sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu brokersko-dilerskog društva organizatora tržišta i društva za upravljanje
5. utvrđuje
način čuvanja dokumentacije i kriterijume koje moraju ispuniti informacioni sistemi ovlašćenih učesnika koji posluju sa hartijama od vrednosti Centralnog registra hartija od vrednosti organizatora tržišta a za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti
bliži sadržaj obaveznih informacija koje joj se dostavljaju i javno objavljuju
6. vodi registre
javnih društava
društava za upravljanje
investicionih fondova
profesionalnih investitora
rešenja o registraciji prospekta za izdavanje hartija od vrednosti koji je odobrio inostrani organ
izdatih dozvola za rad organizatora tržišta dozvola za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva i dozvola za obavljanje delatnosti kastodi banke
registar brokera investicionih savetnika portfolio menadžera i
posrednika
7. prati stanje i kretanje na organizovanom tržištu daje informacije o organizovanom tržištu i preduzima mere za otklanjanje poremećaja na tom tržištu
8. sarađuje sa međunarodnim organizacijama stranim regulatornim organima i drugim domaćim odnosno stranim organima i organizacijama radi pružanja pravne pomoći razmene informacija i u drugim slučajevima kad za tim postoji potreba u skladu sa zakonom
9. organizuje preduzima i kontroliše sprovođenje mera kojima se obezbeđuje efikasno funkcionisanje organizovanog tržišta i zaštita investitora
10. vrši nadzor nad poslovanjem brokersko-dilerskih društava organizatora tržišta društava za upravljanje investicionih fondova Centralnog registra hartija od vrednosti ovlašćenih banaka kastodi banaka izdavalaca hartija od vrednosti investitora profesionalnih investitora i drugih lica - u delu poslova koje oni obavljaju na organizovanom tržištu u skladu sa ovim zakonom zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi i propisima donetim na osnovu ovih zakona kao i drugim zakonima koji regulišu predmetnu materiju
11. podnosi nadležnom državnom organu prijavu protiv ovlašćenih učesnika koji posluju sa hartijama od vrednosti Centralnog registra berze i organizatora vanberzanskog tržišta za koje u postupku nadzora utvrdi da imaju obeležja krivičnog dela privrednog prestupa ili prekršaja odnosno poreskog krivičnog dela i poreskog prekršaja

Komisija može pokrenuti i voditi pred sudom postupak radi zaštite interesa investitora i drugih lica za koja utvrdi da im je povređeno određeno pravo ili na pravu zasnovan interes a u vezi sa poslovima sa hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima.

Nachrichten