Grad Pančevo


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA
ADRESA
Trg Kralja Petra I broj:2-4, 26000 Pančevo
Odgovorno lice
Aleksandar Stevanović, gradonačelnik
prethodnici +

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Vesti
Tenderi
Plan nabavke
Pobede na tenderima
Isporučioci
Događaji
Ličnosti
Filantropija
Galerije
Opis delatnosti
Grad, preko svojih organa u skladu sa Ustavom i zakonom:

-donosi programe razvoja;
-donosi urbanističke planove;
-donosi budžet i završni račun;
-utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
-uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnja i distribucija toplotne energije, upravljanje komunalnim otpadom, gradski i prigradski prevoz putnika, upravljanje grobljima i pogrebne usluge, upravljanje javnim parkiralištima, obezbeđivanje javnog osvetljenja, upravljanje pijacama, održavanje ulica i puteva, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, dimničarske usluge, delatnost zoohigijene) kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje;
-stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;
-sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
-donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
-donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u jedinici lokalne samouprave;
-uređuje i obezbeđuje raspolaganje poslovnim prostorom u javnoj svojini grada, utvrđuje visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
-stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine i stara se o njihovom izvršenju;
-uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim javnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
-uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;
-uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji grada kao i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
-osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
-osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
-osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite i prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, daje dozvole za početak rada ustanova socijalne zaštite koje osnivaju druga pravna i fizička lica, utvrđuje ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite, utvrđuje normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti i obavlja poslove državnog staratelja;
-organizuje obavljanje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Grad, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za grad i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;
-organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
-donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
-uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;
-stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
-podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
-stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;
-raspolaže imovinom Grada, koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
-uređuje i organizuje obavljanje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
-organizuje obavljanje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
-obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Grada i uređuje njihovu organizaciju i rad;
-pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritori;
-podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
-organizuje službu pravne pomoći građanima;
-stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca, usvaja strategije i posebne mere usmerene na stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i otklanjanje neravnopravnosti;
-utvrđuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Grada;
-stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Grada, osniva televizijske i radio-stanice radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u Gradu u službenoj upotrebi, kao i radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji nije u službenoj upotrebi, kada takvo izveštavanje predstavlja dostignuti nivo manjinskih prava;
-propisuje prekršaje za povrede gradskih propisa;
obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada;
-obrazuje komunalnu policiju, obezbeđuje i organizuje vršenje poslova komunalne policije.
-uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
-uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;
-pomaže rad organizacija i udruženja građana;
uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade i stvara uslove za omladinsko organizovanje;
obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

Grad obavlja kao poverene poslove, pojedine poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti, prosvete, zdravstva, zaštite životne sredine, rudarstva, prometa robe i usluga, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, saobraćaja, građevinarstva i druge inspekcijske poslove u skladu sa zakonom.


Vesti