Sevoi grupa d.o.o. Beograd


Mikro preduzeće
Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
SEVOI GRUPA DOO BEOGRAD
ADRESA
Kralja Milutina 69, 11000 Beograd
Odgovorno lice
Nalvedina Rukavina

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Vesti
Pobede na tenderima
Finansije
Opis delatnosti
SEVOI GRUPA d.o.o. je članica regionalne grupacije koja je akreditovana na području Evropske unije, i ima vrhunsko predznanje i neophodno iskustvo sa preko 800 klijenata u izradi, implementaciji i edukaciji sistema FUK-a. Zakonom o budžetskom sistemu, u članu 81 je propisana zakonska obaveza implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod svih budžetskih korisnika Republike Srbije. Zakon se odnosi na sve korisnike budžeta u Republici Srbiji i propisuje obavezu godišnjeg izveštavanja o sistemu internih finansijskih kontrola putem propisanog upitnika samocenjivanja, skraćenice GIFUK, koji su korisnici budžeta obavezni da predaju jednom godišnje do 31. marta. Dalje, ovaj Zakon je propisao metode i načine uspostavljanja interne revizije unutar korisnika budžeta, zatim uslove koji moraju da se stvore da bi sprovođenje interne revizije bilo moguće. Propisana je obaveza o Planu uspostavljanja Finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru kako bi se terminski utvrdili rokovi uspostavljanja FUK sistema kod korisnika budžeta, i definisana je obaveza uspostavljanja interne revizije i osobe koja mora biti imenovana kao Rukovodilac za FUK.

Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan sistem internog upravljanja javnim finansijama u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom, i uspešno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju. Finansijsko upravljanje i kontrola ima dve glavne linije izveštavanja prema nadležnim telima što predstavlja dodatni oblik kontrole sprovođenja. Izveštavanje se obavlja na godišnjem nivou predajom Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola (GIFUK). Finansijsko upravljanje i kontrola garantuje transparentnost i zakonitost poslovanja javne uprave.

Sam proces uspostavljanja Finansijskog upravljanja i kontrole započinje imenovanjima osoba odgovornih za sprovođenje sistema. Korisnik budžeta dužan je da imenuje rukovodioca za Finansijsko upravljanje i kontrolu. Korisnici budžeta mogu imenovati prema potrebi i koordinatora za Finansijsko upravljanje i kontrolu, i radnu grupu za Finansijsko upravljanje i kontrolu, kao i osobu zaduženu za izradu registra rizika, ali ta imenovanja nisu obavezna već su prepuštena izboru korisnicima budžeta i ona se donose zbog specifičnosti organizacije (velika organizacija, puno upravnih odeljenja).
Najvažniji mehanizam izveštavanja o funkcionisanju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i transparentnosti javne uprave predstavlja predaja Godišnjeg izveštaja (GIFUK).

Za uspostavljanje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole je odgovoran Rukovodilac korisnika budžetskih sredstava.
Promene koje se kontinuirano događaju, sa društvenog aspekta, a odnose se pre svega na uvođenje demokratije i prelaz na slobodno tržišno privređivanje, nisu do sada bile praćene odgovarajućim integrativnim pristupom u planiranju i upravljanju razvojem organizacija, ustanova u javnom sektoru.

U okviru predpristupnih pregovora, ukazuje se na potrebu izrade strateškog plana kao početak procesa strateškog planiranja. Po novoj metodologiji, zasnovan je na utvrđenim prednostima organizacije u javnom sektoru i usmeren ka korišćenju prilika.
Početno usmerenje u pripremi izrade strateškog plana zasniva se na sagledavanju vrednosti, ali i konflikata, preko dokumenta strateškog plana nastojanje umanjenja pojedinih negativnih posledica društvenih promena.

Pre same razrade i postavljanja ciljeva potrebno je izvršiti analizu postojećeg stanja. Stoga je analiza stanja sastavni deo Strateškog plana. Analize koje su zastupljene u strateškom planu su:
SWOT
PEST
Analiza interesnih grupa (stejkholdera)
Finansijska analiza (horizontalna, vertikalna)

Strateško planiranje mora biti dokumentovani proces, odnosno prilikom strateškog planiranja bitno je uzeti u obzir sledeće faktore, odnosno komponente koje sadrži strateški plan:
Uvodno o obvezniku
Priprema planiranja
Definisanje misije i vizije, politike ostvarenja ciljeva
Analiza stanja
Definisanje opštih ciljeva
Definisanje posebnih ciljeva
Načini ostvarenja ciljeva
Pokazatelji uspešnosti
Praćenje i evaluacija

Ove komponente izrađuju se na osnovu prethodno usvojenih strategija i drugih dokumenata dugoročnog razvoja na način da razmatraju postavljene ciljeve, ali i promene u okruženju.

Dakle, strateški plan za trogodišnje razdoblje je osnova za donošenje budžeta, plana razvojnih programa. Strateški plan uključuje sve razvojne programe, kapitalna ulaganja, kapitalne programe, definiše njihove načine ostvarenja i određuje smer kretanja za sledeće tri godine.