(dodjela ugovora) Nabavka lijeka INN pembrolizumab Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Sarajevo pet 16.04.2021.
(dodjela ugovora) Nabavka lijekova sa Osnovne bolničke liste lijekova Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Banja Luka pet 16.04.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Stomatološke jedinice JU Dom zdravlja Travnik pet 16.04.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Sanitetski materijal JU Dom zdravlja Dr. Isak Samokovlija Goražde pet 16.04.2021.