Korisničko ime
Lozinka
Ostanite prijavljeni
O nama Klijenti Partneri Marketing Kontakt Login | Registracija
Nedelja, 28. maj 2017.
Vremenska prognozaVremeBeograd13°C
Naslovna >> Zakonska regulativa
Zakon o javnim nabavkama republike Srbije

Zakon o javnim nabavkama republike Srbije(na engleskom)
Više o izmenama i dopunama Više podataka na sajtu
Zakon o javnim nabavkama republike Hrvatske Više o izmenama i dopunama Više podataka na sajtu
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Više o izmenama i dopunama Više podataka na sajtu
Zakon o javnim nabavkama republike Makedonije
Više o izmenama i dopunama Više podataka na sajtu
Zakon o javnim nabavkama republike Crne Gore
Više o izmenama i dopunama Više podataka na sajtu
NAPOMENA:
Više informacija o izmenama i dopunama zakona možete pogledati na zvaničnim sajtovima državnih organa. eKapija ne odgovara za neažuriranje podataka o izmenama zakona na zvaničnim prezentacijama državnih organa.

  Uslovi za učešće u postupku

  Postupak i način dodele ugovora o javnim nabavkama

  Kriterijumi za izbor najbolje ponude

  Otvaranje ponuda

  Vrste nabavki

  Kaznene odredbe

  Dokumentacija

 

Uslovi za učešće u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci na vrh
Obavezni uslovi za učešćeČlan 45.

Naručilac će u javnom pozivu objaviti uslove koje ponuđač mora da ispuni da bi mogao da učestvuje u postupku.
Pravo na ucešce u postupku ima domaće ili strano pravno ili fizičko lice:

 1. koje je registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti kod nadležnog organa države u kojoj ima sedište;
 2. protiv kojeg nije pokrenut postupak prinudnog poravnanja, stečaja ili likvidacije odnosno da nije prestao sa radom na osnovu sudske ili druge odluke sa obavezujućom snagom;
 3. koje nije u roku od pet godina pre objavljivanja postupka javne nabavke pravosnažnom odlukom sudskog ili upravnog organa kažnjen za krivično delo, privredni prestup ili prekršaj u vezi sa svojim poslovanjem odnosno ako mu u tom roku nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke;
 4. koje je izmirilo dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima države u kojoj ima sedište odnosno u skladu sa propisima Republike Crne Gore kada ima sedište na njenoj teritoriji;
 5. ako ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, a takva dozvola je predviđena posebnim propisom;
 6. koje raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom;
 7. koje raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetima. Naručilac može da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponuđač ima prema svojim podizvođačima ili dobavljačima


Dokazivanje ispunjenosti uslova

Član 46.

Ponuđač uz ponudu dostavlja sledeće dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 45. ovog zakona, i to:

 1. izvod iz sudskog ili drugog registra;
 2. potvrdu nadležnog poreskog organa države u kojoj ima sedište ili Republike Crne Gore, odnosno potvrdu Republičke uprave javnih prihoda;
 3. potvrdu nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti;
 4. bilans stanja overen od strane ovlašćenog revizora ili izvod iz tog bilansa stanja odnosno iskaz o ponuđačevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda, radova ili usluga, na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi - za prethodne tri obračunske godine, kao i mišljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. Naručilac je dužan da u javnom pozivu ili u konkursnoj dokumentaciji navede koji je elemenat iz ove tačke izabrao i koje druge elemente koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponuđač treba da priloži;
 5. jedan ili vše dokaza primerenih predmetu ugovora, količini i nameni, kao što je:
  1. spisak najvažnijih isporučenih dobara, izvedenih radova ili pruženih usluga u poslednje tri godine, sa iznosima, datumima i listama kupaca odnosno naručilaca. Ako su kupci odnosno naručioci, subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naručiocem, dokaz mora biti u obliku potvrde, izdate ili potpisane od strane nadležnog organa; ako su kupci, odnosno naručioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici, potvrdu izdaje ili potpisuje kupac odnosno naručilac;
  2. opis ponuđačeve tehničke opremljenosti i aparature, mera za obezbeđivanje kvaliteta i kapaciteta za istraživanje i razvoj;
  3. izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponuđača, koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora, kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta;
  4. uzorak opisa ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje će ponuđač izvesti odnosno pružiti. U slučaju sumnje, naručilac može da zahteva dokaz o autentičnosti uzoraka, opisa ili fotografija;
  5. potvrda izdata od strane ovlašćenih organa ili organizacija za kontrolu kvaliteta kojima će se potvrditi usklađenost proizvoda odnosno usluga sa tehničkim specifikacijama ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji;
  6. izveštaj o ispitivanju, kada su proizvodi koji treba da se isporuče složeni, a usluge ili radovi složeni ili kada je predmet javne nabavke, u izuzetnim slučajevima, namenjen za posebne svrhe. Ispitivanje obavljaju predstavnici naručioca ili, u ime naručioca, nadležni organ države u kojoj ponuđač ima sedište. Ispitivanje se odnosi na ponuđačeve proizvodne mogućnosti, a po potrebi, i na njegove kapacitete za istraživanje i razvoj i način obezbedivanja kvaliteta.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi ili u Republici Crnoj Gori, naručilac mora da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države odnosno Republike Crne Gore.

Ministar finansija i ekonomije će sastaviti spisak nadležnih organa stranih država koji izdaju dokumente koje u skladu sa odredbom stava 2. ovog člana podnose strani ponuđači.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz stava 1. ovog člana, o toj promeni pismeno obavesti naručioca i da je dokumentuje na propisani način.
Ponuđač obezbeđuje da njegovi podizvođaći, ako su navedeni u ponudi, takođe ispunjavaju uslove iz člana 45. ovog zakona, a dokazivanje ispunjenosti tih uslova dokumentuje se na način iz stava 1. ovog člana.
Ponuđač je dužan da u ponudi posebno potvrdi prihvatanje uslova iz člana 45. stava 1. tačka 4. ovog zakona i da naznači da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije.
U slučaju da ponuđač da ponudu za sve partije, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.Stručne reference i poverljivost pribavljenih podataka

Član 47.

Ako naručilac zahteva da se prilože stručne reference, dužan je da u javnom pozivu ili u pozivu da se daju ponude i u konkursnoj dokumentaciji posebno naznači koje stručne preporuke (reference) ponuđači moraju pribaviti.
Naručilac je dužan da dosledno poštuje zakonite interese ponuđača, štiteći njihove tehničke ili poslovne tajne.
Naručilac može da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke.
Ponuđač je odgovoran za autentičnost stručnih referenci iz stava 1. ovog članaIzjava ponuđačaČlan 48.

Ako nadležni organ države odnosno republike u kojoj ponuđač ima sedište ne izda potvrdu iz člana 46. stav 1. tačka 2. ovog zakona, ponuđač može, umesto potvrde, priložiti svoju pismenu izjavu, overenu pred nadležnim organom države odnosno republike u kojoj ima sedište, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošćuPostupak i način dodele ugovora o javnim nabavkama na vrhVrste postupkaČlan 20.

Dodela ugovora o javnim nabavkama vrši se u otvorenom postupku.
Dodela ugovora o javnim nabavkama može da se vrši i u restriktivnom postupku i u postupku sa pogađanjem.
Dodela ugovora u otvorenom postupku.Član 21.

Otvoreni postupak je postupak u kojem sva lica koja imaju interes za dobijanje ugovora o javnoj nabavci mogu dostaviti svoje ponude u skladu sa prethodno definisanim zahtevima narucioca, predvidenim u konkursnoj dokumentacijiDodela ugovora u restriktivnom postupku

Član 22.

Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi naručilac priznaje kvalifikaciju ponuđačima na osnovu prethodno odredenih kvalifikacionih zahteva, dok u drugoj fazi poziva sve kandidate kojima je priznao kvalifikaciju da daju ponudu.

Naručilac može primeniti restriktivan postupak samo u slučaju kada su predmet javne nabavke takva dobra, usluge ili građevinski radovi koji, s obzirom na tehničku, kadrovsku i finansijsku osposobljenost, mogu biti isporučeni, pruženi, odnosno izvedeni samo od strane malog broja ponuđača.

Pre objavljivanja konkursa za prvu fazu restriktivnog postupka, naručilac pribavlja mišljenje Uprave, koja je dužna da u roku od sedam dana od dana prijema zahteva dostavi mišljenje naručiocu.

Ukoliko Uprava ne dostavi mišljenje u roku iz stava 3. ovog člana naručilac može da nastavi sa postupkom javne nabavke.

Naručilac može primeniti prvu fazu restriktivnog postupka i u slučaju kada javnu nabavku nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena i koja se može odmah realizovati, a koja se ne sprovodi prema posebnim zahtevima naručioca, već u skladu sa tržišnim uslovima.

Naručilac je dužan da u prvoj fazi restriktivnog postupka formira konkursnu dokumentaciju, tako da u drugoj fazi jedini kriterijum za izbor ponude bude najniža cena.Dodela ugovora u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja i posle prethodnog objavljivanja

Član 23.

Naručilac može dodeliti ugovor u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja ako zbog:

 1. objektivnih razloga ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku mogu ispuniti samo određeni isporučioci dobara, pružaoci usluga ili izvođači radova;
 2. vanrednih okolnosti odnosno zbog nepredviđenih događaja nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoren i restriktivan postupak.

U slučaju iz stava 1. ovog člana naručilac ce zatražiti mišljenje Uprave.

Uprava je dužna da dostavi mišljenje u roku od sedam dana od dana prijema naručiocevog zahteva.

Ukoliko Uprava ne dostavi mišljenje u roku iz stava 3. ovog člana, naručilac može da nastavi sa postupkom javne nabavke.

Naručilac može da dodeli ugovor u postupku sa pogađanjem ako je prethodno objavljen poziv za prijavljivanje za otvoreni ili restriktivni postupak:

 1. ako u otvorenom ili restriktivnom postupku uopšte nije dobio ponude ili su ponude neodgovarajuće ili neprihvatljive, pod uslovom da se sadržina raspisane konkursne dokumentacije u osnovi ne menja. Naručilac mora da objavi obaveštenje da će ugovor biti dodeljen po postupku sa pogađanjem i da je u taj postupak uključio sve ponuđače čije su ponude bile date u otvorenom ili restriktivnom postupku i bile u skladu sa zahtevom za priznavanje kvalifikacija;
 2. u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode nabavke ne može prethodno da u celini utvrdi cenu.
  Naručilac je dužan da u toku pogađanja obezbedi da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke

Kriterijumi za izbor najbolje ponude na vrh

Određivanje kriterijumaČlan 54.

Narušilac je dužan da objavi identične kriterijume za izbor najbolje ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji.

Kriterijumi na osnovu kojih naručilac bira najbolju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani, ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logičkoj vezi sa sadržinom javne nabavke.

Naručilac će u konkursnoj dokumentaciji navesti, opisati i vrednovati unapred sve kriterijume koje namerava da primeni.

Naručilac ne može da menja kriterijume posle oglašavanja javnog poziva za davanje ponuda ili dodele ugovora o javnoj nabavci u restriktivnom postupku.

Pri ocenjivanju ponuda naručilac je dužan da primenjuje samo one kriterijume koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji i to na način kako su opisani i vrednovani.Vrste kriterijumaČlan 55.

Kriterijumi za ocenjivanje ponude su:

 1. ekonomski najpovoljnija ponuda ili
 2. najniza ponuđena cena.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda koja se zasniva na različitim kriterijumima, u zavisnosti od predmeta javne nabavke i to naročito na:

 1. rok isporuke ili izvršenja usluge ili radova;
 2. tekućim troškovima;
 3. troškovnoj ekonomičnosti;
 4. kvalitetu i primeni odgovarajućih sistema LjA/LjC;
 5. estetskim i funkcionalnim karakteristikama;
 6. tehničkim i tehnološkim prednostima;
 7. post-prodajnom servisiranju i tehničkoj pomoći;
 8. garantnom periodu, vrsti i kvalitetu garancija i garantovanim vrednostima;
 9. obavezama u pogledu rezervnih delova;
 10. post-garancijskom održavanju;
 11. ponuđenoj ceni;
 12. mogućnostima tipizacije i unifikacije;
 13. obimu angažovanja podizvođača i dr.

Svakom od elemenata iz stava 2. ovog člana naručilac u konkursnoj dokumentaciji odreduje relativni značaj (ponder), tako da zbir pondera iznosi 100.

Izbor između dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude naručilac sprovodi tako što ih rangira na osnovu tih kriterijuma i pondera određenih za te kriterijume.

Izbor između dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najniže ponuđene cene zasniva se na najnižoj ceni kao jedinom kriterijumu, ako su ispunjeni svi uslovi navedeni u konkursnoj dokumentaciji.

Ako se primenjuje kriterijum najniže ponuđene cene, narušilac ne može po zaključenju ugovora da prihvati bilo kakvo naknadno povećanje cene.

Otvaranje ponuda na vrh

Javno otvaranje ponuda

Član 76.

Otvaranje ponuda u otvorenom postupku i u drugoj fazi restriktivnog postupka je javno.

Izuzetno, naručilac može iz razloga čuvanja poslovne, službene, vojne ili državne tajne odlučiti da postupak otvaranja ponuda ne bude javan.
Odluku iz stava 2. ovog člana naručilac je dužan da navede prilikom oglašavanja javne nabavkeZapisnik o otvaranju ponudaČlan 77.

Naručilac je dužan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose naročito sledeći podaci:

 1. broj pod kojim je ponuda zavedena;
 2. naziv, odnosno šifra ponuđača, ako je konkurs anoniman;
 3. ponuđena cena i eventualni popusti koje nudi ponuđač.

Naručilac je dužan da u toku postupka obezbedi čuvanje ponuđačeve poslovne tajne.

Ministar finansija i ekonomije bliže uređuje postupak otvaranja ponuda u otvorenom postupku, restriktivnom postupku i u postupku sa pogađanjem i propisuje obrazac za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda.Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponudaČlan 78.

Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda pošalje ponuđačima zapisnik o otvaranju ponuda

Vrste nabavki na vrhNabavka dobaraOdrеđivanje predmeta ugovora o javnoj nabavci dobaraČlan 85.

Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara može biti :

1) kupovina dobara (sa plaćanjem cene odjednom ili na rate);
2) zakup dobara;
3) lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava).Član 86.

Ugovor o javnoj nabavci dobara može obuhvatiti i pružanje usluga ako su one nužno vezane za isporuku dobara (montaža, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane naručioca).Dodatne isporukeČlan 87.

Naručilac može da dodeli ugovor o javnoj nabavci dobara u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja i u slučaju dodatnih isporuka prvobitnog dobavljača namenjenih za:

1) delimičnu zamenu proizvoda, materijala ili instalacija ili
2) proširenje obima postojećih proizvoda, materijala ili instalacija, koja bi zbog promene dobavljača ili pružaoca usluge obavezivala naručioca da nabavlja materijal koji ima drukčije tehničke karakteristike,
što bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehničke teškoće u poslovanju i održavanju.

Ukupna vrednost dodatnih isporuka dobara iz stava 1. ovog člana ne može da bude veća od 25% ukupne vrednosti glavne javne nabavke.Član 88.

Naručilac može da dodeli ugovor o javnoj nabavci dobara u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja i u slučaju nabavke dobara namenjenih isključivo za potrebe istraživanja, eksperimenata, studiranja ili razvoja, a naručilac ne namerava da ta dobra koristi za bilo kakve komercijalne ciljeve, niti da nadoknađuje troškove istraživanja i razvoja.Nabavka radovaOdredjivanje predmeta ugovora o javnoj nabavci radovaČlan 89.

Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je:

1) izvođenje radova;
2) projektovanje i izvođenje radova povezanih sa specifičnim aktivnostima navedenim u Aneksu II koji je sastavni deo ovog zakona;
3) rad pri izgradnji građevinskog objekta, uzetog kao celina, koji ispunjava sve ekonomske i tehničke uslove naručioca.Prethodno informativno obaveštenjeČlan 90.

Ako je predviđena vrednost radova veća od 50.000.000 dinara, naručilac je dužan da odmah po donošenju zakona kojim se uređuje godišnji budžet Republike objavi prethodno informativno obaveštenje o tim radovima.Subvencionisana gradnjaČlan 91.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na izvođenje radova za koje je investitor dobio subvenciju od direktnog ili indirektnog korisnika budžetskih sredstava ili od organizacije za obavezno socijalno osiguranje, ako subvencija prelazi 50% vrednosti ugovora o javnoj nabavci radova.

Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se na javne nabavke povezane sa gradnjom bolnica, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, školskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe državnih organa, kao i sa niskom gradnjom u skladu sa Aneksom II.Dodatni radoviČlan 92.

Naručilac može da dodeli ugovor o javnoj nabavci radova u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja i u slučajevima:

1) kod dodatnih radova ili usluga koji nisu bili uključeni u prvobitno dodeljeni projekat ili u prvu javnu nabavku, a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci radova, pod uslovom da se ugovor dodeli prvobitnom izvođaču radova ili pružaocu usluga i ako:

(a) se takvi dodatni radovi ili usluge ne mogu razdvojiti u tehničkom ili ekonomskom pogledu od glavne javne nabavke, a da se pri tom ne prouzrokuju nepremostive teškoće za naručioca ili
(b) su takvi radovi ili usluge, koje bi naručilac mogao dodeliti odvojeno od izvršenja prvobitnog ugovora, neophodne za dalje faze izvođenja radova, pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih radova ili usluga ne može da bude veća od 25% od ukupne vrednosti glavne javne nabavke;

2) kod novih usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova ili usluga, a izvodi ih prvobitni izvođač, pod uslovom da se takvi radovi ili usluge uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio dodeljen prvi ugovor o javnoj nabavci. Ovu mogućnost naručilac je dužan da navede u prvoj objavi javnog poziva.

Naručilac može da dodeli ugovor o javnoj nabavci radova u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja iz stava 1. tačka 2. ovog člana samo ako je proteklo manje od tri godine od zaključenja prvog ugovora.Član 93.

Naručilac može u postupku sa pogađanjem posle prethodnog objavljivanja da dodeli i ugovor gde je gradnja uključena ili izvedena isključivo za potrebe istraživanja, razvoja ili eksperimenta, a nije namenjena za bilo kakvu komercijalnu svrhu naručioca, niti za nadoknađivanje troškova istraživanja i razvoja.Ispunjenje posebnih uslova za dodelu ugovora

Član 94.

Naručilac može u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlašćeni organ koji će davati potrebna obaveštenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada.

U slučaju iz stava 1. ovog člana naručilac je dužan da od ponuđača ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada.

Naručilac naročito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada od strane ponuđača ili kandidata, ako neuobičajeno niska cena proizlazi iz nepridržavanja ovih propisa.Lista zainteresovanih izvodjača radovaČlan 95.

Privredna komora Republike Srbije (u daljem tekstu: Komora) će na osnovu javnog poziva sastaviti listu zainteresovanih izvođača građevinskih radova, pridržavajući se uslova iz člana 45. stav 2. tač. 1-3. i 5. ovog zakona i uslova propisanih za gradnju objekata u Republici.

Ako SR Jugoslavija ima zaključen odgovarajući sporazum sa drugom državom, u listu zainteresovanih izvođača radova upisuju se izvođači sa sedištem u drugim državama, pod uslovom da ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana.

U listu zainteresovanih izvođača radova upisuju se izvođači sa sedištem u Republici Crnoj Gori, pod uslovom da ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana.

Ako Komora dođe do saznanja da izvođač upisan u listu zainteresovanih izvođača radova više ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana zatražiće pismeno od tog izvođača da u roku od osam dana od dana dostavljanja pismenog zahteva ponovo dokaže da ispunjava uslove.

Ako izvođač iz stava 4. ovog člana ne dostavi dokaze da i dalje ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana Komora će ga izbrisati sa liste zainteresovanih izvođača radova.

Izvođači radova za svaki postupak javne nabavke na kojem učestvuju prilažu potvrdu o upisu u listu koju izdaje Komora.Izjava ponuđača, odnosno kandidata o ispunjavanju obaveza prema zaposlenima i prema podizvođačimaČlan 96.

Naručilac je duzan da za svaku javnu nabavku zahteva da mu ponudac ili kandidat priloži izjavu o tome da uredno ispunjava minimalne zahteve iz kolektivnog ugovora ili drugog odgovarajuceg pravnog akta, kao i da redovno i blagovremeno ispunjava obaveze prema podizvodacima.

Narucilac moze da odredi posebne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza od strane izvođača prema njegovim podizvođačima koje ponudac mora izricito da prihvati.

Nabavka usluga


Određivanje predmeta ugovora o javnoj nabavci uslugaČlan 97.

Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima I A i I B koji su sastavni deo ovog zakona.

Javna nabavka usluga koje su neposredno subvencionisane iz budžeta sa više od 50% i kod kojih naručilac nije direktni korisnik budžetskih sredstava vrši se po odredbama ovog zakonaUsluge na koje se Zakon ne primenjujeČlan 98.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na:

1) usluge navedene u članu 2. ovog zakona;
2) finansijske usluge (kredit, zajam) vezane za kupovinu ili zakup zemljišta, izgrađenih stambenih objekata ili drugih nepokretnosti odnosno prava u vezi sa njima, bez obzira u kakvoj se formi zaključuje, da li je zaključen istovremeno, pre ili posle zaključenja ugovora o kupovini ili zakupu nepokretnosti;
3) kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa;
4) usluge glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdžinga i satelitske usluge;
5) usluge arbitraže i sporazumnog rešavanja sporova;
6) finansijske usluge u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata;
7) usluge Narodne banke Jugoslavije;
8) ugovore o radu i
9) usluge istraživanja i razvoja (osim u slučaju kada rezultate istraživanja naručilac koristi isključivo za svoje potrebe) pod uslovom da troškove ovih usluga snosi u potpunosti naručilacDodela ugovora o javnoj nabavci usluga putem konkursa

Član 99.

Naručilac će da dodeli ugovor o javnoj nabavci usluga putem konkursa u oblastima urbanističkog planiranja, arhitekture, građevinarstva, inženjerstva, dizajna i informatike.
Nacrt, plan ili dizajn bira nezavisni žiri.

U žiriju iz stava 2. ovog člana mogu učestvovati samo fizička lica koja nisu povezana sa učesnicima na konkursu.

Ako naručilac zahteva od učesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo, najmanje jedna trećina članova žirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije, odnosno iskustvo.

Žiri je samostalan u odlučivanju, a učestvovanje na konkursu mora biti anonimno.
Odluka žirija zasniva se isključivo na kriterijumima iz člana 55. ovog zakonaDodatne usluge

Član 100.

Naručilac može da dodeli ugovor o javnoj nabavci usluga u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja:

1) kod dodatnih usluga ili radova koji nisu bili uključeni u prvobitno dodeljeni projekat ili u prvu javnu nabavku, a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, pod uslovom da se ugovor dodeli prvobitnom pružaocu usluga ili izvođaču radova i ako:

(a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti, u tehničkom ili ekonomskom pogledu, od glavne javne nabavke, a da se pri tom ne prouzrokuju nepremostive teškoće za naručioca ili
(b) su takve usluge ili radovi, mada bi ih naručilac mogao dodeliti odvojeno od izvršenja prvobitnog ugovora neophodne za dalje faze izvođenja radova, pri čemu ukupna procenjena vrednost tih dodatnih usluga ili radova ne može da bude veća od 25% od ukupne vrednosti glavne javne nabavke;

2) kod novih usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova koje izvodi prvobitni izvođač, pod uslovom da se takve usluge ili radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio dodeljen prvi ugovor o javnoj nabavci. Ovu mogućnost naručilac je dužan da navede u prvoj objavi javnog poziva. Naručilac može dodeliti ugovor o javnoj nabavci usluga u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja iz ove tačke samo ako je proteklo manje od tri godine od zaključenja prvog ugovora;

3) kada se ugovor o javnoj nabavci usluga dodeljuje na osnovu konkursa za nacrt, plan ili dizajn iz člana 99. ovog zakona, a treba ga dodeliti jednom uspešnom kandidatu ili jednom od više uspešnih kandidata. Ako ima više uspešnih kandidata, naručilac je dužan da na pogađanje pozove svakoga od njihDodela ugovora o konsultantskim uslugama

Član 101.

Dodela ugovora o konsultantskim uslugama (usluge iz tač. 9-11 Aneksa I A i usluge iz tač. 21. i 22. Aneksa I B) vrši se u restriktivnom postupku.

U prvoj fazi, naručilac priznaje kvalifikaciju određenom broju kandidata, na osnovu sposobnosti i profesionalnog iskustva u vezi sa uslugama koje su predmet javne nabavke.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, naručilac može, s obzirom na prirodu konsultantske usluge koja je predmet javne nabavke, u javnom pozivu zatražiti od mogućih ponuđača, da iskažu svoju zainteresovanost.
Javni poziv iz st. 2. i 3. ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu i adresi naručioca, uključujući broj telefona, telefaksa i teleksa, kao i e-mail adresu;
2) nameni zbog koje se primenjuje kvalifikacioni postupak;
3) adresi na kojoj se mogu dobiti obaveštenja u vezi sa učestvovanjem u kvalifikacionom postupku;
4) roku za podnošenje zahteva za učestvovanje;
5) trajanju kvalifikacionog postupka, ukoliko je moguće dati procenu;
6) konsultantskoj usluzi koja je predmet javne nabavke;
7) načinu na koji se može dobiti predkvalifikaciona dokumentacija;
8) iznosu troškova umnožavanja i dostavljanja predkvalifikacione dokumentacije koje treba pokriti.

U drugoj fazi naručilac poziva sve kandidate kojima je priznao kvalifikaciju, odnosno ponuđače koji su iskazali svoju zainteresovanost da podnesu ponudu.Član 102.

Naručilac može, po prethodno dobijenoj saglasnosti Uprave, poziv za podnošenje ponuda za konsultantsku uslugu da dostavi neposredno ponuđačima, ako:

1) konsultantska usluga koja je predmet javne nabavke može da se dobije samo od ograničenog broja ponuđača, u kom slučaju se poziv za davanje ponude dostavlja svim takvim ponuđačima;

2) vreme i troškovi neophodni za procenjivanje velikog broja predloga ne bi bili u srazmeri sa vrednošću usluge koja je predmet javne nabavke, pod uslovom da je poziv za davanje ponude dostavljen dovoljnom broju ponuđača da se obezbedi efektivna konkurencija.

Poziv za podnošenje ponuda konsultantskih usluga, pored elemenata iz člana 52. stav 2. ovog zakona, sadrži naročito i naznaku i relativni značaj (ponder) kriterijuma koji će se primeniti prilikom ocenjivanja ponuda.

Naručilac je dužan da kriterijume iz stava 2. ovog člana zasniva na:

1) kvalifikacijama, iskustvu, ugledu, pouzdanosti i profesionalnim i menadžerskim sposobnostima ponuđača i osoblja koje će biti uključeno u pružanje usluge;
2) stepenu u kojem ponuda zadovoljava potrebe naručioca;
3) ponuđenoj ceni, uključujući eventualne sporedne i povezane troškove;
4) efektima ponude na platni bilans i devizne rezerve SR Jugoslavije;
5) obimu učešća domaćih učesnika i podsticanju zaposlenosti;
6) efektima prenosa tehnologije i znanja i razvoja menadžerskih i profesionalnih veština;
7) drugim okolnostima, u zavisnosti od prirode konsultantske usluge.
Svakom od elemenata iz stava 3. ovog člana naručilac će odrediti relativni značaj (ponder), tako da zbir pondera iznosi 100.

Naručilac rangiranje dostavljenih ponuda sprovodi tako što će prvo ustanoviti minimalan nivo koji ponude moraju ispunjavati u pogledu kvaliteta i tehničkih aspekata, koji se dobija primenom ponderisanih kriterijuma iz stava 3. tač. 1), 2) i 4) - 7) ovog člana, a zatim ih rangira na osnovu tih kriterijuma i pondera.
Posle izvršenog rangiranja, naručilac će uporediti ponuđene cene ponuda rangiranih iznad minimalnog nivoa.

Izabrana može biti ponuda iz stava 5. ovog člana:

1) sa najnižom cenom, ili
2) sa najboljom kombinovanom ocenom kriterijuma iz stava 2. tač. 1), 2), 4) i 7) ovog člana i ponuđene cene.Član 103.

Dodela ugovora o konsultantskim uslugama moze da se vrši u postupku sa pogađanjem posle prethodnog objavljivanja.

Pogadanje iz stava 1. ovog člana je:
1) simultano ili
2) konsekutivno.
Simultano pogadanje je pogađanje sa ponuđačima koji su u postupku iz čl. 101. i 102. ovog zakona podneli prihvatljive ponude, a može tražiti ili dopustiti izmene u ponudama, pod uslovom da je mogućnost da se učestvuje u pogađanju pruzena svim ovim ponudacima.

Po okoncanju pogadanja narucilac ce zahtevati od svih ponudaca preostalih u postupku da, u roku koji odredi, dostave najbolju i konacnu ponudu u pogledu svih aspekata sadrzanih u njihovim predlozima.

Kod ocenjivanja ponuda, ponudena cena se razmatra odvojeno i tek pošto je obavljena tehnicka ocena ponuda.

Ugovor o javnoj nabavci konsultantskih usluga dodelice se ponudacu cija ponuda najviše odgovara potrebama narucioca, utvrdenih na osnovu kriterijuma iz clana 102. ovog zakona i pondera odredenih za te kriterijume na nacin predviden u javnom pozivu iz clana 101. ovog zakona.Član 104.

Konsekutivno pogadanje obuhvata utvrdivanje minimalnog nivoa koji ponude moraju ispunjavati u pogledu kvaliteta i tehnickih aspekata iz clana 102. ovog zakona i rangiranje ponuda.

Narucilac je duzan da ponudace rangirane ispod minimalnog nivoa iz stava 1. ovog clana obavesti o tome.

Narucilac poziva na pogadanje o ponudenoj ceni ponudaca koji je rangiran kao prvi, a ostale ponudace iznad minimalnog nivoa obaveštava da mogu biti pozvani na pogadanje ako se ugovor o javnoj nabavci ne dodeli pozvanom ponudacu.

Postupak iz stava 3. ovog clana trajace do dodele ugovora o javnoj nabavci, odnosno do odbacivanja preostalih ponuda.Ništavost ugovora

Ništavost

Član 145.

Ništavni su ugovori o javnoj nabavci:

1) koji su zaključeni suprotno odredbama ovog zakona o načinu i postupku dodele ugovora o javnim nabavkama;
2) kod kojih je naručilac postupio suprotno odredbama o određivanju vrednosti javne nabavke po partijama;
3) koji su zaključeni da bi se izmirila prava i obaveze, a da nije sproveden postupak javne nabavke;
4) kod kojih je naručilac dodelio ugovor pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zaključio ugovor sa ponuđačem koji nije izabran kao najpovoljniji;
5) kod kojih naručilac dodeli izvršenje ugovora ili ovlasti treće lice da izvrši ugovor ili lice koje nije naručilac u smislu ovog zakona, da bi se na taj način izbegla primena ovog zakona;
6) kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zaključene u suprotnosti sa odredbama člana. 87, 92. i 100. ovog zakona;
7) koji su zaključeni suprotno odluci Komisije i
8) koji su zaključeni bez prethodno sprovedenog postupka dodele javne nabavke, koji je naručilac bio dužan da sprovede prema odredbama ovog zakona.Kaznene odredbe na vrh

Prekršaji

Član 146.

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj naručilac:

1) ako dodeli ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (član 20.);
2) ako započne postupak javne nabavke pre nego što se ispune predviđeni uslovi (član. 24. i 45.);
3) ako predmet ugovora, konkursne uslove, tehničke specifikacije ili druge elemente javnog poziva prilagodi konkretnom ponuđaču, ili ako dodeli ugovor ponuđaču koji je učestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (član. 6. i 36.);
4) ako dodeli ugovor suprotno načelu jednakosti ponuđača (član 8.);
5) ako ne zaštiti podatke navedene u konkursnoj dokumentaciji, saglasno odgovarajućem stepenu poverljivosti (član. 9-12. i 82.);
6) ako ne vodi evidenciju ili ne čuva dokumentaciju o javnoj nabavci (član 12.);
7) ako ne dostavi Upravi podatke o odbijenim ponudama zbog pokušaja podmićivanja (član 15.);
8) ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je tražili, u skladu sa javnim pozivom (član. 28. i 29.);
9) ako ne poštuje rokove za objavljivanje javnog poziva i podnošenje ponuda (član. 59-68.);
10) ako ne objavi propisane oglase iz člana 70. ovog zakona u "Službenom glasniku Republike Srbije" ili ih pošalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja, a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije" (član 69.);
11) ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne poštuje važeće tehničke normative, standarde i druge tehničke propise (član. 35-44.);
12) ako predvidi uslove za učestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume pošto je javni poziv objavljen, a da o tome ne obavesti ponuđače (član. 29. i 45-58.);
13) ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi (član 126.);
14) ako ne postupi na način predviđen ovim zakonom po zahtevu za zaštitu prava u postupku javnih nabavki (član 140.);
15) ako ne sprovede odluku Komisije (član 144.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice naručioca novčanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara.Član 147.

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kaznice se za prekrsaj ponuđac:

1) ako ne obavesti naručioca o promeni podataka (član 46. stav 4.);
2) ako daje netačne podatke u pogledu stručnih referenci (član 47.);
3) ako daje netačne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (član. 46. i 48.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice ponuđača novčanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice kao ponuđać novčanom kaznom u iznosu od 7.000 do 10.000 dinara.
Dokumentacija na vrh

Pristup konkursnoj dokumentaciji


Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije

Član 28.

Naručilac će od dana objavljivanja javnog poziva da omogući zainteresovanim ponuđačima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili će u roku od dva dana od dana prijema zahteva ponuđača dokumentaciju dostaviti poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte.

U slučaju iz stava 1. ovog člana naručilac naplaćuje samo troškove umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije.

U otvorenom postupku naručilac može ograničiti rok u kojem ponuđaci mogu zahtevati konkursnu dokumentaciju koji ne može biti duži od polovine roka za dostavljanje ponuda.

Ponuđač ne može naknadno da određuje veću cenu pozivajući se na nepotpunost ili neprimerenost konkursne dokumentacije u pogledu onih delova izvođenja javne nabavke koji u konkursnoj dokumentaciji nisu bili određeni, ako su se ti delovi mogli predvideti, uzimajući u obzir predmet javne nabavke i dokumentaciju u celini.

 
 
 
 
 
 
 
Naslovna
Poslovne vesti
Sedam dana
Na današnji dan
(Ne)ostvarilo se
Galerije
Tenderi
Objavljeni tenderi
Pobednici tendera
Ko pobeđuje na tenderima?
Zakonska regulativa
Oglasite Vaš tender
Objavljeni tenderi - BiH
Nekretnine & gradnja
Vesti
Projekti
Investirati u nekretnine?
Beogradske urbanističke priče
Ponuda nekretnina
Potražnja nekretnina
Ponuda lokacija
Javni uvidi planova
Imovina u stečaju/likvidaciji
Ko je ko
U Srbiji
U privredi i politici
U kulturi, sportu i zabavi
U žiži
Intervjui
Najpopularniji - vremeplov
Događaji
Svi Događaji
Svi Današnji događaji
Sajmovi i izložbe
Konferencije
Seminari i radionice
Poslovni saveti & Ideje
Poslovni saveti
Dobre ideje
Korak ispred
Lične finansije
Posle posla
Sve priče
Turizam&Gastro
Sportske priče
Kultura
Najgledaniji filmovi
Filmske priče
Najčitanije knjige
Lek za dušu
Vremeplov
© 2005 - 2017, eKapija. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja i autorska prava Izjava o podršci zaštiti autorskih prava