Korisničko ime
Lozinka
Ostanite prijavljeni
O nama Klijenti Partneri Marketing Kontakt Login | Registracija
Subota, 29. april 2017.
Vremenska prognozaVremeBeograd8°C

NABAVKA HEMIKALIJA ZA PRERADU VODE - KJP Zlatibor

Naručilac: KJP Zlatibor
Tip: Robe potražnja
Objavljen: 26.09.2011
Ističe: 26.10.2011
Kratak opis:
Na osnovu čl Na osnovu čl. 69, 70. i člana 72. stav 1. tačka 1. ZJN
KJP "ZLATIBOR"
31315 Zlatibor, Prve partizanske bolnice 7
objavljuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda
u otvorenom postupku javne nabavke dobara
nabavka hemikalija za preradu vode, po partijama
(JNVV-d broj 06/11)
1. Predmet javne nabavke JNVV-d broj 06/11 je nabavka hemikalija za preradu vode.
Predmet javne nabavke je oblikovan u tri partije:
– partija 1 – AS-1 Aluminijum sulfat A kvaliteta, granulisan, veličine oraha, u ukupnoj količini od 300 tona,
– partija 2 – PE-2 Polielektrolit-anjonski flokulant, u ukupnoj količini od 1500 kilograma,
– partija 3 – TH-3 Tečni hlor (u bocama), u ukupnoj količini od 4000 kilograma – Natrijum hipohlorit , u ukupnoj količini od 3000 kilograma. koje su bliže definisane u konkursnoj dokumentaciji.
Ponuđač može dati ponudu za jednu, dve ili sve tri partije.
Isporuka hemikalija će se vršiti sukcesivno u periodu (okvirno) do godinu dana od zaključenja ugovora, na poziv i prema potrebama Naručioca, do konačne isporuke celokupnih ugovorenih količina. Količine su planirane na godišnjem nivou u skladu sa procenjenim potrebama Naručioca.
2. Pravo na učešće u postupku imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama (ZJN) i druge uslove koje je naručilac postavio u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji i koji o tome dostave odgovarajuće dokaza u skladu sa članom 45. ZJN i uputstvima naručioca iz javnog poziva i konkursne dokumentacije.
3. Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Elementi kriterijuma i njihova relativna vrednost za partiju AS-1 su:
1) ponuđena cena, maksimalno 80,00 bodova,
2) karakter cene (fiksna/promenljiva) maksimalno 5,00 bodova,
3) rok plaćanja, maksimalno 15,00 bodova,
–––––––––––––
Ukupno (maksimalno) 100,00 bodova.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elementi kriterijuma i njihova relativna vrednost za partije PE-2 i TH-3 su:
1) ponuđena cena, maksimalno 75,00 bodova,
2) karakter cene (fiksna/promenljiva), maksimalno 5,00 bodova,
2) rok plaćanja, maksimalno 10,00 bodova,
3) mesto isporuke, maksimalno 10,00 bodova,
––––––––––––––
Ukupno (maksimalno) 100,00 bodova.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kriterijumi i način bodovanja su detaljnije objašnjeni u konkursnoj dokumentaciji.
4. Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju poštom (na osnovu pisanog zahteva upućenog Naručiocu) ili lično u prostorijama KJP "Zlatibor", Prve partizanske bolnice 7, od 8,00 do12,00 časova svakog radnog dana. Prilikom preuzimanja konkursne dokumentacije (odnosno uz zahtev za konkursnu dokumentaciju), ponuđači su dužni da dostave:
1) ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije (ako se dokumentacija preuzima lično),
2) obrazac za evidentiranje poslovnih partnera sa podacima o ponuđaču overen i potpisan (ako se dokumentacija preuzima poštom),
3) dokaz o uplati troškova za umnožavanje i dostavljanje konkursne dokumentacije u iznosu od 1.500,00 dinara (za svaku partiju), koji se bespovratno uplaćuje na račun KJP "Zlatibor", Zlatibor, broj 205-6871-39 kod Komercijalne banke a.d. Beograd, svrha uplate: "Za konkursnu dokumentaciju JNVV-d 06/11- partija _________" (zainteresovani ponuđač navodi skraćenu oznaku jedne ili više partija: AS-1, PE-2, TH-3 u zavisnosti za koje partije traži konkursnu dokumentaciju).
5. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i smatraće se blagovremenim samo one ponude koje stignu na naznačenu adresu i budu zavedene najkasnije do 12,00 časova poslednjeg dana roka za dostavljanje ponuda.
Ponude, sastavljene u skladu sa uputstvima iz konkursne dokumentacije, podnose se posebno za svaku partiju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca: KJP "Zlatibor", Prve partizanske bolnice 7, 31315 Zlatibor, neposredno ili preporučeno putem pošte, sa naznakom: "Ponuda za JNVV-d 06/11, partija ___( navesti skraćenu oznaku partije) – ne otvarati", a na poleđini koverte mora biti tačan naziv i adresa ponuđača, kao i broj telefona osobe za kontakt.
6. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena (ponuđač dostavlja najviše jednu ponudu za svaku partiju).
7. Otvaranje ponuda obaviće se javno, komisijski u prostorijama Naručioca bez posebnog pozivanja ponuđača, na dan isteka roka za podnošenje ponuda, sa početkom u 12,15 časova u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača na osnovu pismenog ovlašćenja, koje se predaje Komisiji pre otvaranja ponuda.
Otvaranje ponuda će se sprovesti najpre za partiju AS-1, potom za partiju PE-2, i na kraju za partiju TH-3.
8. Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača je (okvirno) 8 dana od dana otvaranja ponuda.
9. Kontakt osoba je : Avramović Dragica telefon 062/289-093 i Kićanović Dragoslav tel.031/841-368.

Pripremite se za ponudu:
O NARUČIOCU
Konkurencija:
MOGUĆI PONUĐAČI
Pogledajte i druge, važeće tendere iz oblasti:
 SRB  BiH  CG 
Sulfati aluminijuma
10110
Sumporna kiselina
8110
Hlor
11124
Hloridi
9110
Ferihlorid
8110
Kiseonik
8111
Natrijum hidroksid
8110
Više informacija o naručiocu
KJP Zlatibor
Drugi isporučioci sličnih roba/usluga
TRANS-KOP DOO ČAJETINA
Građevinski materijal (21. 07. 2016, 10.703,33 EUR)  >>
JUGOFRIGO COOP MAČKAT
Građevinski materijal (21. 07. 2016, 15.326,49 EUR)  >>
Čajka M d.o.o. Čačak
Auto gume (06. 04. 2016, 12.554,74 EUR)  >>
Viskol Group d.o.o. Veternik
Ulje i mazivo (04. 04. 2016, 3.070,47 EUR)  >>
Kristal So Beograd
Agregati za zimsko održavanje puteva (17. 08. 2015, 34.158,33 EUR)  >>
TRANS-KOP DOO ČAJETINA
Agregati za zimsko održavanje puteva (17. 08. 2015, 28.815,79 EUR)  >>
Svi isporučioci
Nađite druge dokumente u kojima se pominje
Društvene mreže:
 
 
 
 
 
 
 
Naslovna
Poslovne vesti
Sedam dana
Na današnji dan
(Ne)ostvarilo se
Galerije
Tenderi
Objavljeni tenderi
Pobednici tendera
Ko pobeđuje na tenderima?
Zakonska regulativa
Oglasite Vaš tender
Objavljeni tenderi - BiH
Nekretnine & gradnja
Vesti
Projekti
Investirati u nekretnine?
Beogradske urbanističke priče
Ponuda nekretnina
Potražnja nekretnina
Ponuda lokacija
Javni uvidi planova
Imovina u stečaju/likvidaciji
Ko je ko
U Srbiji
U privredi i politici
U kulturi, sportu i zabavi
U žiži
Intervjui
Najpopularniji - vremeplov
Događaji
Svi Događaji
Svi Današnji događaji
Sajmovi i izložbe
Konferencije
Seminari i radionice
Poslovni saveti & Ideje
Poslovni saveti
Dobre ideje
Korak ispred
Lične finansije
Posle posla
Sve priče
Turizam&Gastro
Sportske priče
Kultura
Najgledaniji filmovi
Filmske priče
Najčitanije knjige
Lek za dušu
Vremeplov
© 2005 - 2017, eKapija. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja i autorska prava Izjava o podršci zaštiti autorskih prava