Korisničko ime
Lozinka
Ostanite prijavljeni
O nama Klijenti Partneri Marketing Kontakt Login | Registracija
Sreda, 24. maj 2017.
Vremenska prognozaVremeBeograd19°C

NABAVKA ENERGENATA - UGLJA, OGREVNOG DRVETA I LOŽ ULJA - Grad Leskovac, Gradska uprava za javne nabavke, Leskovac

Naručilac: Grad Leskovac
Tip: Robe potražnja
Objavljen: 03.07.2010
Ističe: 02.08.2010
Kratak opis:
Na osnovu čl. 69, 70. i 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS”, broj 116/08)
GRAD LESKOVAC
GRADSKA UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE
16000 Leskovac, Trg revolucije 33/4
objavljuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje pismenih ponuda u otvorenom postupku
javne nabavke dobara – energenti
Predmet javne nabavke dobara: ugalj, ogrevno drvo i lož ulje za potrebe osnovnih i srednjih škola, ustanova u kulturi i mesnih kancelarija na teritoriji grada Leskovca za grejnu sezonu 2010/2011. godinu.
Javna nabavka se oblikuje po partijama:
– partija 1 – ugalj za peći i kotlove;
– partija 2 – ogrevno drvo (hrast i bukva);
– partija 3 – lož ulje.
Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće, iz člana 44. i o tome podnesu dokaze, saglasno članu 45. Zakona o javnim nabavkama.
Ostali uslovi nadmetanja, kriterijumi, tehničke karakteristike dobra koje je predmet javne nabavke detaljno su navedeni u konkursnoj dokumentaciji.
Uvid u konkursnu dokumentaciju i preuzimanje iste može se izvršiti u sedištu naručioca, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 časova uz dokaz o uplati iznosa od 2.000,00 dinara za svaku partiju posebno prilikom preuzimanja, na račun broj 840-742341843-24, model 97, poziv na broj odobrenja 21058 sa svrhom doznake: "Otkup konkursne dokumentacije za javnu nabavku, broj 005-1/10, za partiju pod rednim brojem ______”. Naknada za umnožavanje i dostavljanje konkursne dokumentacije je bespovratna.
Preuzimanje dokumentacije može se izvršiti i poštom.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa navođenjem rednog broja partije, neposredno ili poštom sa naznakom. "Ne otvarati, ponuda za javnu nabavku dobara, broj 005-1/10, partija ______”, na adresu: Grad Leskovac, Gradska uprava za javne nabavke, Leskovac, Trg revolucije 33/4. Na poleđini koverte naznačiti naziv ponuđača, adresu, telefon i osobu za kontakt.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija ali obavezno u odvojenim kovertama sa navođenjem rednog broja partije iz ovog javnog poziva.
Ponuda sa varijantama neće se uzimati u razmatranje.
Važnost ponuda mora da bude najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda.
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
Ponuda mora biti iskazana u dinarima, da sadrži cenu bez pripadajućeg poreza na dodatu vrednost, uslove plaćanja i sl., a bliža uputstva o obaveznim uslovima koje ponuda mora da sadrži, nalaze se u konkursnoj dokumentaciji. Isporuke će biti sukcesivne, shodno potrebama naručioca.
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS”. Rok počinje da teče prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS”. Ukoliko poslednji dan ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan roka će se smatrati prvi sledeći radni dan.
Blagovremenim će se smatrati ponude pristigle naručiocu do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, bez obzira na način na koji su dostavljene.
Komisija za javne nabavke otvoriće sve prispele ponude nakon isteka roka za podnošenje ponuda poslednjeg dana za podnošenje ponuda, po sledećem rasporedu:
– pod rednim brojem 1 u 10,30 časova,
– pod rednim brojem 2 u 12,00 časova,
– pod rednim brojem 3 u 13,30 časova.
Prisutni predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, moraju komisiji naručioca podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
Zapisnik o otvaranju ponuda biće poslat ponuđačima u roku od tri dana od okončanja postupka za otvaranje ponuda.
Izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Elementi kriterijuma su: ponuđena cena 80 bodova i rok plaćanja do 20 bodova.
Najpovoljnija ponuda se određuje za svako dobro posebno.
Naručilac zadržava pravo da obim planiranih nabavki, odnosno količine dobara utvrdi prema stvarnim potrebama.
Isporuka prema potrebi i po pozivu naručioca.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 016/215-990, osobe za kontakt: Ivana Zdravkovića i Siniša Jovanović.

Pripremite se za ponudu:
O NARUČIOCU
Konkurencija:
MOGUĆI PONUĐAČI
Pogledajte i druge, važeće tendere iz oblasti:
 SRB  BiH  CG 
Drvena goriva
25201
Ugalj
22112
Lož ulje
29223
Više informacija o naručiocu
Grad Leskovac
Drugi isporučioci sličnih roba/usluga
PR Drvoprodukt
Drvo za ogrev (Bukva) (10. 06. 2016, 68.763,16 EUR)  >>
PR Drvoprodukt
Drvo za ogrev (bukva)  (10. 06. 2016, 68.763,16 EUR)  >>
Euro Motus doo Beograd
Lož ulje (10. 06. 2016, 180.429,82 EUR)  >>
Monicom d.o.o. Niš
Ugalj za peći i kotlove  (10. 06. 2016, 137.236,84 EUR)  >>
NIS a.d. Novi Sad
Lož ulje (04. 09. 2014, 220.959,65 EUR)  >>
ZZ ORUGLICA ORUGLICA, LESKOVAC
Ogrevno drvo (25. 06. 2014, 60.318,86 EUR)  >>
Monicom d.o.o. Niš
Ugalj (25. 06. 2014, 154.601,75 EUR)  >>
Svi isporučioci
Društvene mreže:
 
 
 
 
 
 
 
Naslovna
Poslovne vesti
Sedam dana
Na današnji dan
(Ne)ostvarilo se
Galerije
Tenderi
Objavljeni tenderi
Pobednici tendera
Ko pobeđuje na tenderima?
Zakonska regulativa
Oglasite Vaš tender
Objavljeni tenderi - BiH
Nekretnine & gradnja
Vesti
Projekti
Investirati u nekretnine?
Beogradske urbanističke priče
Ponuda nekretnina
Potražnja nekretnina
Ponuda lokacija
Javni uvidi planova
Imovina u stečaju/likvidaciji
Ko je ko
U Srbiji
U privredi i politici
U kulturi, sportu i zabavi
U žiži
Intervjui
Najpopularniji - vremeplov
Događaji
Svi Događaji
Svi Današnji događaji
Sajmovi i izložbe
Konferencije
Seminari i radionice
Poslovni saveti & Ideje
Poslovni saveti
Dobre ideje
Korak ispred
Lične finansije
Posle posla
Sve priče
Turizam&Gastro
Sportske priče
Kultura
Najgledaniji filmovi
Filmske priče
Najčitanije knjige
Lek za dušu
Vremeplov
© 2005 - 2017, eKapija. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja i autorska prava Izjava o podršci zaštiti autorskih prava