Usluge potražnja
ISTIČE: 25.07.2017.

PROMOTIVNA KAMPANJA U CILJU SPREČAVANJA KRAĐE ELEKTRIČNE ENERGIJE, JNMV/1000/0041/2016

I definisanja osnovnih elemenata kampanje Kampanja treba da sadrži sledeće elemente: 1. Izrada okvira komunikacione strategije, koja podrazumeva jasnu eksplikaciju izabranog pravca komunikacije i svih predloženih rešenja za pojedinačne elemente Kampanje usmerene na sprečavanje krađe električne energije 2. Kampanja treba da sadrži sledeće elemente: slogan i logotip kampanje - komunikaciona poruka će biti raspoznatljiva u svim materijalima na temu sprečavanja krađe električne energije 3. Grafički dizajn tj. vizuelna rešenja sa pripremom za štampu za sledeće elemente: plakat i novinski oglas, predlog 3 rešenja. Neophodno je prikazati mogućnost primene print materijala u urbanim sredinama (lajt boksovi, bilbordi). Dimenzije vizuelnih rešenja bi bile naknadno dostavljene od strane Naručioca II produkcija i postprodukcija kratkog filma u trajanju od 10 sek Ponuđač je u obavezi da osmisli sadržaj i izradi scenario kratkog filma u trajanju od 10-15 sek na temu krađe električne enerije koji će nositi nedvosmislenu poruku koja se urezuje i pamti dugo nakon emitovanja, 2 predloga scenarija; Ponuđač se obavezuje da odradi kompletnu produkciju i postprodukciju kratkog filma na osnovu odabranog scenarija. III Produkcija promotivnih plakata koji će se koristiti u kampanji Potrebno je izraditi plakate u tiražu od 1000 primeraka, po dimenzijama koje će biti naknadno dostavljene od strane Naručioca.
IZVOR:
OBJAVLJEN: 14.07.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: JP Elektroprivreda Srbije
Matični broj: 20053658
PIB: 103920327
Država: SRBIJA
Opština: STARI GRAD
Mesto: Beograd (Stari Grad)
Delatnost: Trgovina električnom energijom
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Tatjana Obradović
Kontakt telefon: +381 11 2024 731
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije